תיקי ירושלים תקנון האתר jerusalempacks
 1. האתר בבעלות תיקי ירושלים (2015) בעמ ח.פ 515285401 מנוהל על ידה.
   
 2. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
   
 3. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה.
   
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
   
 5. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
   
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של החברה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור התשלום על ידי המשתמש וחברת האשראי. בכל מקרה, יחושב מועד המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 
   
 7. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהא ההזמנה בטלה, והחברה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר ו/או צבע ספציפי במלאי החברה.
   
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. 
   
 9. תיקי ירושלים אינה מתחייבת כי מוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי בכל זמן נתון ו/או בכל הצבעים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק,  ישיר או עקיף אשר נגרם. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב למשתמש כל סכום ששילם, במידה ואכן שילם את אותו הסכום לחברה, או לבטל את החיוב במידה ובוצע, במקרה בו המוצר אינו זמין בפועל במלאי החברה.
   
 10. מובהר, כי החברה ו/או מפעילת האתר לא יישאו באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.
   
 11. צילומי המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. החברה תעשה  כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.
   
 12. לתיקי ירושלים הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך מראש, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
   
 13. טעות סופר בקשר לתיאור המוצר ו/או מחירו לא תחייב את תיקי ירושלים ו/או את הנהלת האתר.
   
 14. פרטי הלקוח מאובטחים ולא יועברו לצד ג' שלא לצורך השימוש באתר

בחרת "תיקי ירושלים" - בחרת איכות.
אחריות על המוצרים הינה על התפרים ועל האביזרים -לשנה, בתנאי שימוש סבירים ורגילים .
התיקונים מתבצעים בתיקים נקיים בלבד!
לאחר שנה השרות הוא בתשלום.


FOR STYLE AND QUALITY -  JERUSALEM PACKS
כנפי נשרים 5, כניסה מרחוב שטנר 2, גבעת שאול ירושלים.
טל: 02-6510251
טלפקס: 02-6535955
 

 
 1. האתר בבעלות תיקי ירושלים (2015) בעמ ח.פ 515285401 מנוהל על ידה.
   
 2. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
   
 3. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה.
   
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
   
 5. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
   
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של החברה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור התשלום על ידי המשתמש וחברת האשראי. בכל מקרה, יחושב מועד המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 
   
 7. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהא ההזמנה בטלה, והחברה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר ו/או צבע ספציפי במלאי החברה.
   
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. 
   
 9. תיקי ירושלים אינה מתחייבת כי מוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי בכל זמן נתון ו/או בכל הצבעים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק,  ישיר או עקיף אשר נגרם. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב למשתמש כל סכום ששילם, במידה ואכן שילם את אותו הסכום לחברה, או לבטל את החיוב במידה ובוצע, במקרה בו המוצר אינו זמין בפועל במלאי החברה.
   
 10. מובהר, כי החברה ו/או מפעילת האתר לא יישאו באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.
   
 11. צילומי המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. החברה תעשה  כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.
   
 12. לתיקי ירושלים הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך מראש, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
   
 13. טעות סופר בקשר לתיאור המוצר ו/או מחירו לא תחייב את תיקי ירושלים ו/או את הנהלת האתר.
   
 14. פרטי הלקוח מאובטחים ולא יועברו לצד ג' שלא לצורך השימוש באתר

בחרת "תיקי ירושלים" - בחרת איכות.
אחריות על המוצרים הינה על התפרים ועל האביזרים -לשנה, בתנאי שימוש סבירים ורגילים .
התיקונים מתבצעים בתיקים נקיים בלבד!
לאחר שנה השרות הוא בתשלום.


FOR STYLE AND QUALITY -  JERUSALEM PACKS
כנפי נשרים 5, כניסה מרחוב שטנר 2, גבעת שאול ירושלים.
טל: 02-6510251
טלפקס: 02-6535955
 

 
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp